arama

Dokuz Eylül Üniversitesi 350 Sözleşmeli Personel Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 350 Sözleşmeli Personel Alacak
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ‘nde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (300 Hemşire, 5 Diyetisyen, 4
Eczacı, 2 Fizyoterapist, 19 Sağlık Teknikeri, 17 Röntgen Teknisyeni ve 5 Diğer Sağlık Personeli) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve
26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 inci
maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın
(Eczacı pozisyonu hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

BÜTÇESAYI - UNVANARANAN NİTELİKLERBRÜT ÜCRETİLAN NO
Özel BütçeKADRO SAYISI: 300 UNVAN: HEMŞİRE- Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak
- 2018 KPSSP3 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4174 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4227 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4312 TL.
2020/H01
Özel BütçeKADRO SAYISI: 5 UNVAN: DİYETİSYEN- Lisans Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak
- 2018 KPSSP3 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4174 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4227 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4312 TL.
2020/D01
Özel BütçeKADRO SAYISI: 4 UNVAN: ECZACI- Lisans Eczacılık Fakültesi mezunu olmak- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4568 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4678 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4787 TL.
2020/E01
Özel BütçeKADRO SAYISI: 2 UNVAN: FİZYOTERAPİST- Lisans Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak
- 2018 KPSSP3 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4174 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4227 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4312 TL.
2020/F01
Özel BütçeKADRO SAYISI: 7 UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ- Önlisans İlk ve Acil Yardım bölümü mezunu olmak
- 2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4094 TL.
2020/S01
Özel BütçeKADRO SAYISI: 3 UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ- Önlisans Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunu olmak
- 2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4094 TL.
2020/S02
Özel BütçeKADRO SAYISI: 3 UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ- Önlisans Anestezi bölümü mezunu olmak
- 2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4094 TL.
2020/S03
Özel BütçeKADRO SAYISI: 2 UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ- Önlisans Radyoterapi bölümü mezunu olmak
- 2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4094 TL.
2020/S04
Özel BütçeKADRO SAYISI: 2 UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ- Önlisans Odyometri bölümü mezunu olmak
- 2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4094 TL.
2020/S05
Özel BütçeKADRO SAYISI: 2 UNVAN: SAĞLIK TEKNİKERİ- Önlisans Nükleer Tıp Teknikleri bölümü mezunu olmak
- 2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4094 TL.
2020/S06
Özel BütçeKADRO SAYISI: 17 UNVAN: RÖNTGEN TEKNİSYENİ- Önlisans Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü mezunu olmak
(Ameliyathane birimlerinde skopi çekimlerinde çalıştırılmak üzere)
- 2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4094 TL.
2020/R01
Özel BütçeKADRO SAYISI: 4 UNVAN: DİĞER SAĞLIK PERSONELİ- Önlisans Anestezi bölümü mezunu olmak
- 2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4094 TL.
2020/DS01
Özel BütçeKADRO SAYISI: 1 UNVAN: DİĞER SAĞLIK PERSONELİ- Önlisans Odyometri bölümü mezunu olmak
- Klinik Risk Yönetimi Sertifikasına sahip olmak
- İşaret Dili Sertifikasına sahip olmak
- Elektrofizyolojik Test Cihazlarını kullanabildiğini belgelemek
- 2018 KPSSP93 sınavı puanı olmak
- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 3981 TL.
- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4015 TL.
- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4094 TL.
2020/DS02

 

I- GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:
1 – 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak (Eczacı pozisyonu hariç olmak üzere, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93,
puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir).
2 – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri
gerekmektedir.
3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
5 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

III- İSTENEN BELGELER:
1 – Üyelik Formunun doldurulması (Adaylar ilan için başvuru yapmadan önce başvuru ile ilgili üyelik formunu dolduracak ve sisteme yüklediği
belgelerin kontrolü ile başvurusu ile ilgili bilgileri buradan takip edecektir).
2 – Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
3 – Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Ön ve arka yüzü ayrı ayrı ilgili alana yüklenecektir. E-devletten alınabilir).
4 – 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Eczacı pozisyonu hariç)
5 – Fotoğraf
6 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7 – Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge
8 – Diğer Sağlık Personeli (Odyometri) için istenilen diğer mesleki belgeler (İlan tarihinden sonra alınan mesleki belgeler geçerli değildir).
NOT: Dokuz Eylül Üniversitesinin http://www.deu.edu.tr web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1 – Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden
(https://www.deu.edu.tr) online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar;
* Öncelikle https://www.deu.edu.tr adresinde yer alan Duyurular linkinden Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu ile ilgili Üyelik Formunu
doldurarak üyeliğini aktif hale getirecektir.
* İş Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak sisteme yükleyecektir.
* Diploma veya Mezuniyet belgesine uyumlu ilan kodu seçecektir.
* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, askerlikle ilişiğinin olmadığına dair
belge vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
* Diğer Sağlık Personeli (2020/DSP02) ilanı için geçerli mesleki belgeleri ilgili alana yükleyecektir.
* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra “Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.
* En altta yer alan “GÖNDER” tuşuna basmak suretiyle online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
2 – Adaylar sadece tek bir unvan için ilan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki
başvuru da geçersiz sayılacaktır. İlan kodu boş bırakılmayacaktır.
3 – Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4 – Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen
unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında
yasal işlem yapılacaktır.
5 – Adaylar başvurusu ile ilgili bilgi ve belge değişikliklerini; üyelik üzerinden sisteme giriş yapmak suretiyle son başvuru tarihine kadar
yapabileceklerdir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1 – Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
2 – Eczacı pozisyonu hariç diğer başvuruların değerlendirilmesinde yazılı ve sözlü sınav yapılmayacaktır.
3 – Eczası pozisyonu hariç diğer tüm başvurular ilgili alanların 2018 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
4 – Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 15 (onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.
5 – Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz
http://www.deu.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6 – Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır.
7 – Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır.
Başvuruda bulunan adayların sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav
başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir. Sözlü sınav yapılması durumunda; sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati ilan sonuçları ile birlikte
http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.
8 – Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim
etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
9 – Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
10 – Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
Adres : D.E.Ü. Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat İnciraltı / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 412 23 20