arama

Fırat Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak

Fırat Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği
Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B)
gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin
ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1- Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren https://basvuru.firat.edu.tr
online başvuru formu üzerinden elektronik ortamda, 15 gün içerisinde yapılacaktır.
2- Adaylar formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak
şekilde elektronik ortamda yükleyecektir.
3- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, ilanımıza aykırı olarak bu şekilde
başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2018/KPSS P94, önlisans mezunları
için 2018/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2018/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme
yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim
listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.
Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan
adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının
tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten
çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web
sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda
(e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği saklayarak ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna
atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak
talebinde bulunamayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek
mezun belgesi)
2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf
5- Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran
adaylardan istenmektedir.
Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin
Başhekimliğinden alacakları Başhekim veya Başhekim Yardımcılarının imzaladığı resmi belgeyi
sisteme yükleyecektir.)