arama

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden
karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4.maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca
Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B)
grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli
personel alınacaktır.


GİDERLERİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

NİTELİK KODUUNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
1Hemşire20Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
2Ebe3Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.
3Diyetisyen2Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezun olmak.
4Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikeri)4Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
5Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri)12Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
6Sağlık Teknikeri (Patoloji Teknikeri)1Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
7Sağlık Teknikeri (Laboratuvar Teknikeri)4Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya
sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen
istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl
geçmiş olmak.
3- 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1- Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda,
üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden
e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.
2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme
okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir.
3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek
olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için 2018/KPSS P93 ve lisans mezunları
için 2018/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması
halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik
tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim
edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü
içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir.
Her pozisyonun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan
adayların süresi içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya
aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme
yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasından
(www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon)
bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde
gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek
mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)
2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf