arama

Karadeniz Teknik Üniversitesi 82 Sözleşmeli Personel Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 82 Sözleşmeli Personel Alacak
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe),657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanlarda (*Eczacı hariç), yazılı veya sözlü
sınav yapılmaksızın ”Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile KPSS93); “Lisans” 2018 KPSS (B)
grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİKODÜNVANIADEDİARANAN NİTELİKLER
Farabi
Hastanesi Başhekimliği
H01Hemşire51Sağlık Yüksekokulu (Lisans) Hemşirelik Bölümü mezunu olmak
Farabi Hastanesi
Başhekimliği
H02Hemşire5Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak
Farabi
Hastanesi Başhekimliği
ST01Sağlık Teknikeri1Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği mezunu olmak, üniversite hastanesi yoğun bakım ünitelerinde n az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
Farabi Hastanesi
Başhekimliği
D01Diyetisyen1Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak
Farabi Hastanesi
Başhekimliği
L01Laborant2Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) Tıbbi Laboratuvar bölümü mezunu olmak
Farabi Hastanesi
Başhekimliği
ST02Sağlık Teknikeri4Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) ATT (Acil Tıp Teknikerliği) bölümü mezunu olmak
Farabi Hastanesi
Başhekimliği
ST03Sağlık Teknikeri3Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) Anestezi Teknikerliği bölümü mezunu olmak
Farabi Hastanesi
Başhekimliği
RT01Röntgen Teknisyeni9Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak.
Farabi Hastanesi
Başhekimliği
DSP0 1Diğer Sağlık Personeli2Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisan) Odyoloji Bölümü mezunu olmak
Farabi Hastanesi
Başhekimliği
E01Eczacı2Eczacılık Fakültesi mezunu olmak (KPSS Şartı aranmamaktadır, Mülakat sonucuna göre belirlenecektir.)

1 Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
2 Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli
Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
3 Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına
girmiş bulunmalıdır. (Eczacı kadrosuna başvuracaklar hariç)
4 *Eczacı kadrosuna başvuracakların dikkatine!” Başvurularda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvel (sınav şartı
aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanları) uyarınca KPSS şartı ve belgesi talep edilmeyecektir. Aday sayısının
pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup sürece uygun olarak konuya ilişkin ayrıca duyuru
yapılacaktır.
5 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

MÜRACATLAR; ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün süre ile mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi
Başkanlığı http://www.ktu.edu.tr/personel-tum duyuru web adresinden yönlendirilen online başvuru bilgileri doldurulduktan sonra, ilgili
sayfadan ulaşılabilecek “iş talep başvuru formu” bilgisayar ortamında doldurulup istenilen diğer belgelerle birlikte başvuru modülüne
yüklendikten sonra “Başvuru yap” butonuna basılarak online başvuru tamamlanır.
7 Sonuçlar ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde http://www.ktu.edu.tr/personeltumduyuru adresinde yayınlanacaktır.
8 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre
geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1 Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası
2 2018 KPSS Sonuç Belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası
3 Nüfus cüzdanı örneği
4 Nüfus kayıt örneği (E-devletten alınmış)
5 Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 Adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında dilekçesine eklenecektir).
6 Deneyim belgesi istenilen ünvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurum/kuruluş/firmalardan alınacak olup belge
başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve lgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.
7 SGK hizmet dökümü ( E-Devletten barkodlu)
8 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi
feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylıhizmet belgesini başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
Not 1: Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler
Not 2: *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri
eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş  ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

 

İstanbul Üniversitesi 542 Sözleşmeli Personel Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Sözleşmeli Personel Alacak