arama

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 35 Sözlemeşmeli Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 35 Sözlemeşmeli Personel Alacak
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek
2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda
belirtilen pozisyonlarda toplam 35 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK
KODU
UNVANIADETARANILAN NİTELİKLER
1Hemşire30 (otuz)Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da
Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden
mezun olmak.
2Ebe2 (iki) ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının
Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak.
3Röntgen
Teknisyeni
3 (üç)Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği
bölümünden mezun olmak

 

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:
1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan
niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ortaöğretim
mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu
nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi
gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ,YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, 03.07.2020 – 10.07.2020 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında
Üniversitemiz “ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır.
Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.Adaylar öncelikle
“ilan.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili
sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana
yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi ve KPSS sonuç belgesi)
ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını
tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru
yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da
geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan
tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal
işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek
aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1- Online Başvuru Formu (“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru
bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç
belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)
2- İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu
bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
3- Mezuniyet Belgesi (ilan şartlarında aranan mezuniyet belgesinin barkotlu e-devlet
çıktısı veya ilgili alandaki diplomanın bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)
4- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan
KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/ManisaTel: 0 (236) 201 10 00

Web: www.mcbu.edu.tr
Online Başvuru Sistemi web adresi: ilan.mcbu.edu.tr
Başvuru Şekli: Sadece online başvuru şeklinde alınacaktır.
Başvuru Tarihleri: 03.07.2020 – 10.07.2020 (mesai bitimine kadar)