arama

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 400 Sözleşmeli Personel Alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 400 Sözleşmeli Personel Alacak
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • SeLo
  • Beğen
    Loading...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B)
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve
değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle,
yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ücretleri özel bütçeden ödenmek kaydıyla aşağıda belirtilen
pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN   
KODUÜNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
HE01Hemşire250*- Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. (Yoğun Bakım, Yenidoğan, Dâhiliye ve Cerrahi servisleri gibi kliniklerde çalışmaya engel
bir durumu olmamak.)
BY01Biyolog2-Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Moleküler laboratuvarında en az
5 (beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
BY02Biyolog1-Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Biyokimya laboratuvarında en az
5 (beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
DY01Diyetisyen3-Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla “Obezite ve/veya Diyabet Tedavisi” üzerine eğitim almış olmak.
EB01Ebe5*- Ebelik lisans programından mezun olmak.
(Doğumhane Ünitesinde çalışmasına engel bir durumu olmamak.)
EB02Ebe5- Ebelik lisans programından mezun olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin Doğumhane Ünitesinde en az 5 (Beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
EC01Eczacı5-Eczacılık Fakültesi lisans programı mezunu olmak.
FZ01Fizyoterapist3-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Rehabilitasyon Merkezlerinde “Fizyoterapist” olarak çalışmış olmak ve çalıştığı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
-Ürojinekolojik Rehabilitasyon ve Kinezyolojik Bantlama
eğitimi almış olmak.
PS01Psikolog2-Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak.
RT01Röntgen Teknisyeni5*-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl yataklı tedavi kurumlarında çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
ST01Sağlık Teknikeri8*-Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ST02Sağlık Teknikeri12*-Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
(Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif Bakım Merkezi, Ameliyathane dışı Anestezi uygulama
alanlarında çalıştırılmak üzere)
ST03Sağlık Teknikeri7*-Diyaliz Programı önlisans programından mezunu olmak.
ST04Sağlık Teknikeri6*-Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezunu olmak.
ST05Sağlık Teknikeri6*-Elektronörofizyoloji önlisans programından mezunu olmak.
ST06Sağlık Teknikeri3*-Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ST07Sağlık Teknikeri1*-Optisyenlik veya Optometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ST08Sağlık Teknikeri1*-Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans programlarının birinden mezunu olmak.
ST09Sağlık Teknikeri14*-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az 1 (bir) yıl süre ile tıbbi laboratuvarda çalışmış olmak
ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
ST10Sağlık Teknikeri25*-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
-“Hasta Kabul Sekreterliği” sertifikasına sahip olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Hasta Kabul birimlerinde görevlendirilmek üzere)
ST11Sağlık Teknikeri13*-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
-“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve Yazı İşleri birimlerinde görevlendirilmek üzere)
LA01Laborant5*-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az 2 (iki) yıl süre ile mikrobiyoloji laboratuvarında çalışmış olmak.
DS01Diğer Sağlık Personeli12*-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
-“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve Yazı İşleri birimlerinde görevlendirilmek üzere)
DS02Diğer Sağlık Personeli1-Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı mezunu olmak.
DS03Diğer Sağlık Personeli1-Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak.
DS04Diğer Sağlık Personeli1-Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

* Bu kadrolara başvuracak adayların başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
olması gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR
 Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında
KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 puanları esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
 Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla
olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
 Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “B u şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler . ’hükmüne uygun olması.
 Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 Adayların http://personelbasvuru.cumhuriyet.edu.tr adresinden üye girişi yaparak
başvuru yapılacak pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru
işlemini online olarak tamamlaması gerekmektedir.
 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki
başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)
 Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından
başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde
başvurusu reddedilecektir.
 Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak
başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
 Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 Başvurusu reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar
başvuru yapabileceklerdir.
 Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
 Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç
10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması
halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya
öncelik tanınacaktır.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstenilen Belgeler :
1) Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulup yüklenecektir.)
2) Öğrenim belgesi
3) 2018 KPSS sonuç belgesi
4) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran
adaylar için.)
5) Sertifika, kurs ve istenilen diğer belgeler.